Acasa > Protectia datelor

Stimate client,


Incepand cu data de 25.05.2018 se aplica prevederile Regulamentului nr 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrograre a Directivei 95/46CE (Regulamentul general privind protectia datelor). De aceea va facem cunoscute urmatoarele:
SC GHE STUBEANU SRL, in calitate de Operator de servicii hoteliere si de alimentatie publica in Municipiul Giurgiu, in baza certificatului de clasificare a structurilor de primire turistica eliberat de Autoritatea Nationala pentru Turism, prelucreaza datele cu caracter personal ale dumneavostra si ale imputernicitilor dumneavostra in conformitate cu legislatia aplicabila in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. Scopul prelucrarii acestora este acela de a asigura furnizarea serviciului de cazare si de alimentatie publica.
Totodata, facem mentiunea ca, in calitate de Operator de servicii hoteliere si de alimentatie publica in
Municipiul Giurgiu, SC GHE STUBEANU SRL are obligatia sa puna la dispozitia organelor abilitate ale
statului (Politia de frontiera, Politia locala, Parchet etc) datele cu caracter personal ale dumneavostra
(nume, prenume, adresa, CNP, adresa de e-mail etc.) ori de cate ori acestea sunt solicitate.
Perioada pentru care datele dumneavostra sunt prelucrate este determinata de durata necesara executarii
contractului, precum si de dispozitiile legale aplicabile referitoare la, printer altele, obligatia de arhivare revine
societatii GHE STUBEANU SRL.
Astfel, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, va informam ca aveti dreptul de a solicita firmei
GHE STUBEANU in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal, accesul la acestea, rectificare
sau stergerea acestora ("dreptul de a fi uitat"), restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii,
precum si dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual
automatizat sau dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere, astfel cum acestea
sunt detaliate in cele ce urmeaza:

a) Dreptul de acces reprezinta dreptul de a primi de la GHE STUBEANU confirmarea ca va prelucreaza datele
cu caracter personal, precum si accesul la o serie de informatii, cum ar fi, dar fara a se limita la, categoriile
de date cu caracter personal vizite, scopul prelucrarii, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate
datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.

b) Dreptul la rectificare reprezinta dreptul de a solicita corectarea, fara intarziere nejustificata, a
inexactitatilor sau datelor care nu mai sunt actuale, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu
caracter personal sau criteriile utilizate precum stabilirea perioadei.

c) Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal (" dreptul de a fi uitat"), fara intarzieri
nejustificate, atunci cand se aplica unul din urmatoarele motive:

- acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau
- va retrageti consimtamantul pe baza caruia a avut loc prelucrarea, daca este cazul, si nu mai exista
nici un alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii;
- exista o opozitie exprimata de dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
GHE STUBEANU nu are motive legitime care sa prevaleze;
- datele dumneavostra au fost prelucrate fara respectarea obligatiilor legale;
- stergerea datelor dumneavostra cu caracter personal reprezinta o obligatie legala.

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal poate fi exercitat in unul din
urmatoarele cazur:

- dumneavostra contestati exactitatea datelor, sens in care poate fi restrictionata pentru o perioada care
permite GHE STUBEANU verificarea exactitatii datelor si eventual corectarea acestora.
- prelucrarea nu are temei legal, iar dumneavostra va opuneti explicit la stergerea datelor cu caracter
personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
- GHE STUBEANU nu mai are nevoie de datele dumneavostre cu caracter personal in scopul prelucrarii,
dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, execitarea sau apararea unui drept in instanta;
- dumneavoastra va opuneti prelucrarii, sens in care poate fi restrictionata prelucrarea pentru o
perioada de timp in care se verifica daca drepturile legitime GHE STUBEANU preleveaza asupra
drepturilor dumneavostra.

e) Dreptul la portabilitatea datelor dumneavostra cu carecter personal GHE STUBEANU se refera la
posibilitatea ca GHE STUBEANU sa va transmita datele pe care i le-ati furnizat, intr-un format structurat
si pe care le puteti transmite unui alt operator.

f) Dreptul de opozitie va da posibilitatea ca in orice moment, din motive intemeiate si legitime legale de
situatia dumneavostra particulara, sa va opuneti ca datele dumneavostra cu caracter personal sa faca obiectul
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista motive legitime si imperioase care sa justifice prelucrarea
si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavostra sau in cazul in care scopul este
constatarea, exercitarea si apararea unui drept in instanta.

g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat reprezinta dreptul dumneavostra de
a nu face obiectul unei decizii sau masuri luate exclusiv pe baza unei prelucrari automate, de a produce
efecte juridice care privesc persona dumneavostra sau va afecteaza in mod similar intr-o masura
semnificativa, exceptie facand cazul in care decizia sau masura sunt necesare pentru incheierea sau
executarea unui contract intre dumneavostra si GHE STUBEANU.

In cazul in care doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile de mai sus, pentru siguranta datelor
dumneavotra, va rugam sa depuneti o cerere scrisa, data si semnata de dumneavostra la adresa de
corespondenta Strada Tineretului, Nr.3, Giurgiu Hotel SUD.
Facem precizarea ca exercitarea de catre dumneavostra a drepturilor mentionate este supusa conditiilor
stabilite de dispozitiile legale in vigoare. Prin intermediul prezentei dorim sa va asiguram ca GHE STUBEANU
se ingrisjeste in mod constant de siguranta datelor dumneavostra personale, implementand proceduri
interne riguroase si cele mai avansate metode securitate informatica.Dorim sa va reamintim faptul
ca si dumneavostra aveti responsabilitatea protejarilor datelor dumneavostre cu caracter personal care sunt
cuprinse in documentele, corespondenta in orice forma purtata cu Ghe STUBEANU, dimn momentul in care,
acestea v-au fost comunicate de GHE STUBEANU.


Va multumim pentru intelegerea si incredera acordata !!!